Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

OBCE A MESTÁ


Bačka
Nosné múry katolíckeho kostola, zasväteného Panne Márii, boli postavené v 15. storočí. Vo svätyni ešte aj dnes môžeme vidieť erb Báthoryovcov, pochádzajúcich z rodu Gut-Keled.
Severovýchodný dlhý výbežok katastra obce sa dotýka hodnotných inundácií a lužných lesov Latorice.

Bara
Rozprestiera sa v jednej z pekných, južne orientovaných doliniek Zemplínskej vrchoviny. Kaštieľ v obci bol postavený v druhej polovici 18. storočia ako renesančný dvorný dom. V 19. storočí bol prestavaný v klasicistickom štýle.

Bieľ
Nachádza sa na brehu ramena Karčavy, vo východnom cípe Medzibodrožia. Jeho kaštieľ dal postaviť László Sennyei v roku 1781, ktorý bol rozšírený v 19. storočí. Po roku 1945 samotný kaštieľ a aj jeho park začal pustnúť. Dnes je značná časť budovy kaštieľa vo veľmi zlom stave.

Boľ
Jeho rímskokatolícky kostol, vysvätený Svätému Mikulášovi, bol postavený pôvodne v druhej polovici 13. storočia. V čase reformkácie sa stalo vlastníctvom reformovanej cirkvi, a až v roku 1733 ho získalo späť rímskokatolícka cirkev. Súčasnú formu nadobudol rekonštrukciou v roku 1828.
Extravilán obce Boľ siaha po záplavové územie Latorice. Nachádzame tu chránené územia CHKO Latorice a Natury 2000, ako aj prírodnú rezerváciu Boľské rašelinisko, ktoré hraničí s extravilánom Kráľovského Chlmca.

Borša
27. marca 1676. sa tu narodil František Rákóczi II.. Rákócziho kaštieľ bol postavený v roku 1579. Podľa inventárneho súpisu obcí z roku 1631 budova kaštieľa už vtedy bola rozšírená o severozápadnú baštu a o severné, dámske palácové krídlo. Do roku 1638 bolo dostavané južné palácové krídlo s izbami pre hostí a pravdepodobne aj južná bašta, ktorej ruiny môžme vidieť aj dnes. V roku 2005 bolo zrekonštruovaných viac miestností na prízemí a v roku 2006 bola obnovená pamätná izba, v ktorej sa narodilo knieža. Podľa plánov sa v kaštieli má zriadiť múzeum, konferenčná sála, knižnica, internetové kaviareň, hotel a reštaurácia. V dedine sa plánuje vybudovanie termálneho kúpaliska a prístavu na rieke Bodrog.
V blízkosti Borše nachádzame Územie európskeho významu „Lesík pri Borši“ (Natura 2000), ktorý chráni zachovalé lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy s najcennejšími zoologickými druhmi roháčom obyčajným, korýtkom riečnym a kunkou žltobruchou. Neďaleko ležia dve ďalšie ÚEV, Kováčske lúky a Tarbucka.

Boťany
Jeho atrakciou je visutý most nad riekou Latorica. Skutočnými klenotmi územia sú rozsiahle lužné lesy, ktoré sa považujú za najviac zachovalé na Slovensku. Rozprestierajú sa pozdĺž ľavého brehu Latorice, v dĺžke 3 km.

Černochov
Miestny reformovaný kostol bol postavený v roku 1793, v klasicistickom štýle, ktorého veža pochádza z 19. storočia.

Čierna
Nachádza sa 10 km od Kráľovského Chlmca, vo východnom cípe Medzibodrožia. Nachádza sa tu železničný hraničný prechod medzi Slovenskom a Ukrajinou.
V extraviláne obce leží časť územia Natura 2000 Medzibodrožie, dotýka sa Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie, v rámci ktorého sa zabezpečuje ochrana európsky významných vtáčích druhov, kam patrí napríklad aj včelárik zlatý.

Čierna nad Tisou
V roku 1968 , tesne pred augustovou „bratskou” pomocou, sa v tomto meste stretli v jednom železničnom vozni Alexander Dubček, vtedajší tajomník Komunistickej strany Československa a Leonid Brežnev, tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.
Tunajšia krajina má typický dolnozemský ráz. Zachovalo sa tu niekoľko močiarov a mokraďových biotopov, z pomedzi ktorých je najzaujímavejšie jazero Sáros, ktorý sa nachádza východne od obce. Typickým vtákom územia je včelárik zlatý.

Dobra
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú chránené územia, napriek tomu tu nájdeme typickú dolnozemskú krajinu, podobne ako na väčšine územia Medzibodrožia, s pozostatkami močiarov, ramenami riek a vodnými biotopmi.

Klin nad Bodrogom
V katastri obce, na brehu rieky Bodrog, sa nachádza najnižšie položený bod Slovenska. Jeho nadmorská výška je 93,4 m n. m. Spomedzi ohrozených vtáčích druhov sa tu vyskytuje volavka purpurová alebo rybárik riečny.

Kráľovský Chlmec
Jeho prvý hrad bol postavený začiatkom 16. storočia, Petrom Perényim, ktorý bol v roku 1548 na kráľovský rozkaz zbúraný. Pozostatky ruín hradu miestny volajú ako „Csonkavár-Oklieštený hrad”. Zsuzsanna Lorántffy, vdova po Jurajom Rákóczim I. dala postaviť nový kaštieľ pred rokom 1654, ktorý v roku 1692 bol spomenutý ako dvorný dom, pravdepodobne zanikol počas kuruckých vojen. V roku 2006 v Kráľovskom Chlmci bolo otvorené Vlastivedné múzeum Medzibodrožia a Použia.
Na hranici katastrov obce Boľ a mesta Kráľovský Chlmec sa rozprestiera Boľské rašelinisko. Na Vysokom vrchu rastú teplomilné a vápnomilné rastlinné a krovinné druhy, je to zároveň významné stanovište vstavača purpurového. Nájdeme tu aj zvyšky cerových dubín panónsko-balkánskeho typu.

Ladmovce
Pri obci sa nachádza nákladný prístav na rieke Bodrog. V extraviláne obce nachádzame významné chránené územia. Vápencové skaly v Ladmovciach sú registrované ako Územie európskeho významu (Natura 2000). Chránia tunajšie zriedkavé vápencové biotopy a to najmä panónske dubové lesy, subpanonské a suchomilné lúky, ako aj kroviny na vápencových pôdach, ktoré sú jedinečné v celom Medzibodroží.

Leles
Miestny rímskokatolícky kostol bol postavený v 14. storočí v gotickom štýle, neskôr bol prestavaný v barokovom štýle. Na kraji obce, na strmom úbočí stojí kláštor premonštrátov. V niekdajšom koryte Tice môžme vidieť aj najstarší zachovaný kamenný most v Karpatskej kotline.

Malé Trakany
Kríž v miestnom kostole vyrobili vďaka darom miestnych vysťahovalcov do Ameriky v roku 1905. Na počesť týchto ľudí ho v roku 2005 znovu vysvätili.
Pri obci, na pravom brehu Tisy sa nachádzajú rozsiahle lužné lesy, v ktorom žije aj náš najväčší druh ďatľa -ďateľ čierny.

Malý Horeš
V katastri obce je niekoľko významných botanických lokalít, napr. NPR Horešské lúky, NPR Poniklecová lúčka, ÚEV Horešské lúky, kde rastie napr. poniklec lúčny maďarský, z cicavcov tu žije ohrozený druh syseľ pasienkový a z vtákov európsky ohrozený druh včelárik zlatý a rybárik riečny. Zaujímavosťou sú aj miestne vínne pivnice, v ktorých zimujú aj netopiere. Vedľa obce sa nachádzajú vinné pivnice. Podľa miestnej legendy niektoré pochádzajú z čias tatárskych nájazdov a slúžili miestnemu obyvateľstvu ako skrýša pred votrelcami. Neskôr boli prebudované na vinné pivnice.

Malý Kamenec
Nad obcou sa vypína zrúcanina hradu, hneď vedľa sa nachádza ÚEV Tarbucka, s osobitou flórou a faunou, druhmi ako včelárik zlatý, rybárik riečny, ľabtuška poľná, výrik lesný, lelek obyčajný. Všetky uvedené druhy sú chránené aj v rámci pripravovaného CHVÚ Medzibodrožie.

Poľany
Najcennejšie biotopy v širšom okolí obce Poľany sú zahrnuté aj do CHVÚ Medzibodrožie, čo síce neznamená vyšší stupeň ochrany prírody, ale umožňuje napr. uprednostniť také hospodárske postupy, ktoré zabezpečia priaznivý stav populácií významných vtáčích druhov, z ktorých sa tu vyskytuje napr. bocian čierny, chavkoš nočný, včelárik zlatý, či rybárik riečny.

Pribeník
Významnou budovou v obci je kaštieľ Majláthovcov, v ktorej v súčasnosti funguje Stredné odborné učilište poľnohospodárske. V obci sa nachádza tiež „Galéria národov”, ktorá bola umiestnená v zrekonštruovanej synagóge. Jej prevádzkovateľom je Klub Tice, Združenie výtvarných umelcov Medzibodrožia a Použia. Slúži ako miesto rôznych výtvarných vernisáží a výstav.

Rad
V bezprostrednom okolí obce Rad sa nachádzajú veľmi hodnotné močiare. Pokles hladiny vody v poslednom desaťročí urýchlil proces zazemňovania. Pripravovaný projekt na revitalizáciu Tice má reálny predpoklad zachovať druhové bohatstvo spoločenstiev vodných rastlín (lekno biele, leknica žltá, kotvica plávajúca, bublinatka obyčajná, pálka úzkolistá, pálka širokolistá).

Solnička
V katastri obce Soľnička nachádzame najmä nelesné biotopy, časť z ktorých je zaradená do ÚEV Latorica, ako aj do CHKO Latorica. Z vtáčích druhov spomenieme bociana čierneho, ktorý sa viaže najmä na lužné lesy, rieku Latoricu a jej ramená a rybárika riečneho.

Somotor
Jeho reformovaný kostol bol postavený v roku 1801. Somotorský kopec je jednou z najdlhšie obývaných lokalít v Medzibodroží a v odborných kruhoch je predmetom celoštátnych archeologických konferencií – je najznámejšou lokalitou tzv. Gávskej kultúry, z doby bronzovej. Časť obce Véč (súčasť obce Somotor) je známa bronzovým brašňovým plieškom, nájdeným v staromaďarskom cintoríne.
V blízkosti Somotoru je jedno z najväčších hniezdisk včelárikov zlatých v celom Medzibodroží. Včeláriky hniezdia v kolmých svahoch v piesčitom teréne

Strážne
V katastri obce sa nachádza ÚEV Horešské lúky s osobitou, teplomilnou flórou, ktorej typickým predstaviteľom je poniklec.

Streda nad Bodrogom
Nad hlavnou sa cestou sa vypína kaštieľ rodu Szerdahelyiovcov, ktorý dal zničiť generál Spork, okolo roku 1700 bol znovu postavený a koncom 19. storočia bol prestavaný. Ďalší kaštieľ bol postavený v polovici 18. storočia a počas 19. a 20. storočia bol prestavaný. Kostoly rímskokatolíckej a gréckokatolíckej (pravoslávnej) cirkvi pochádzajú tiež z doby Árpádovcov.
Nachádza sa tu NPR Tajba s jediným miestom pravidelného reprodukčného výskytu korytnačky močiarnej na Slovensku.

Svätuše
Reformovaný kostol, ktorý sa nachádza v obci, bol pravdepodobne postavený ešte v období pred tatárskym vpádom. V 15. storočí bol prestavaný v gotickom slohu. V 17. storočí bol kostol renovovaný a jeho interiér bol prestavaný.
Obec je známa ťažbou andezitu v miestnom kameňolome. Vínne pivnice, nachádzajúce sa na úpätí kopca ukrývajú vysoko kvalitné vína.

Svätá Mária
V katastri obce, na brehu Tice, bola na mieste dávneho zjavenia Panny Márie vybudovaná v roku 1995 kaplnka.
Táto kaplnka je pútnickým miestom navštevovaným dvakrát ročne – v máji a v októbri – veriacimi z Medzibodrožia.

Svinice
Živočíšny svet v mŕtvych ramenách rieky Tice, ležiacich v katastri obce, je veľmi bohatý čo do počtu druhov aj početnosti. Vyskytuje sa tu mlok veľký, kunka žltobruchá, hrabavka škvrnitá. Spomedzi mnohých druhov rýb môžeme uviesť šťuku, sumca, mihule, blatniaky a ostrieže. Nájdeme tu aj užovku fŕkanú, užovku hladkú, bučiaka nočného alebo volavku purpurovú.

Veľké Trakany
V juhozápadnej časti obce, na brehu pôvodného toku Tisy sa nachádzajú budovy bývalého Soľného úradu a Colného úradu. V budove Soľného úradu bolo v roku 2005 otvorené regionálne historické Múzeum.
Tu odhalili v roku 2005 prvý pamätník Trianonu v regióne, v roku 2006 tu bola odhalená 5 tonová andezitová socha Bálinta Balassiho ako aj diela György Ferencza z Veľkých Kapušian.

Veľký Horeš
V okolitých močiaroch hniezdia vzácne druhy vodných vtákov: volavka biela, volavka purpurová. Nájdeme tu aj druhy typické pre Medzibodrožie: včelárika zlatého, dudka chochlatého, ďatľa hnedkavého a pri rieke rybárika riečneho.

Veľký Kamenec
Na vrchole kopca, týčiaceho sa nad obcou stoja zvyšky Veľkokameneckého hradu. Kameň opusteného hradu bol použitý ako stavebný materiál pre Fischerov kaštieľ, ktorý dnes slúži ako kola. Pri príležitosti oslavy vstupu Slovenska do EÚ bol v obci začiatkom mája 2004 odhalený Európsky park. Pri tej príležitosti bola odhalená aj drevená socha od Otta Frecha a Istvána Gergelya znázorňujúca stredovekých maďarských bojovníkov.

Viničky
Obec leží na území Tokajskej vinohradníckej oblasti. Je známa svojimi vínnymi pivnicami. V obci nájdeme Kossuthovu kúriu, ktorá je v súkromnom vlastníctve.

Pri obci funguje Stredné odborné učilište poľnohospodárske, pod ktorou sa nachádzajú chýrečné pivnice a v komplexe budov je poskytované aj ubytovanie pre návštevníkov.

Vojka
Miestny kaštieľ Ghillányiovcov bol rozšírený v roku 1792 vďaka Antalovi Szirmayovi, významnému historikovi, etnografovi a zakladateľovi župného archívu, ktorého ostatky ležia v krypte miestneho rímsko-katolíckeho kostola. Miestna kúria Szmrecsányiovcov bola postavená pravdepodobne v druhej polovici 19. storočia. V tom čase sa tu nachádzala knižnica s 2500 zväzkami.

Zatín
Obecné múzeum bolo slávnostne otvorené 4. júla 2004. Miestny kostol, zasvätený sv. Štefanovi, bol postavený koncom 14. storočia. Kostol bol viac krát obnovený (napr. požiar v roku 1898 natoľko zničil kostol, že aj jeho zvony sa roztavili), na veži a na lodi sú ešte vždy viditeľné gotické prvky. V blízkosti obce leží sútok riek Latorica a Laborec.

Zemplín
Na malom kopci, stojacom nad Bodrogom stálo významné hradisko, ktorého obranné múry sú viditeľné do dnešného dňa. Z kameňov hradiska bol v roku 1628 postavený na kopci reformovaný kostol. V obci sa nachádza bývalý Župný dom, postavený v roku 1668, ktorý bol neskôr používaný ako sklad, pred niekoľkými rokmi bol zrekonštruovaný. 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2200498

Úvodná stránka