Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

STRUČNÝ POPIS REGIÓNU

Stručný popis regiónu Medzibodrožie

     Región Medzibodrožie je historicky, kultúrne, geograficky a čiastočne aj ekonomicky silne previazané územie, ktoré sa pôvodne skladá z dvoch častí, t.j. Horné Medzibodrožie, rozprestierajúce sa na juhovývhodnom cípe Slovenska a Dolné Medzibodrožie, ležiace na severovýchode Maďarska.
    

    Región možno od juhu vymedziť štátnou hranicou, kde susedí s Dolným Medzibodrožím v Maďarsku, z východu štátnou hranicou s Ukrajinou. Prirodzené hranice má na severe a to rieku Latorica, ktorá ju delí od susedného Použia a na severozápade rieku Bodrog. Z hľadiska etnickej skladby a územno-správnych tradícií sa však tradične k Medzibodrožiu priraďuje 6 obcí bývalého Kráľovskochlmeckého okresu na pravom brehu rieky Bodro (Ladmovce, Zemplín, Slovenské Nové Mesto a obce Tokajskej oblasti). Z geografického hľadiska sa rozprestiera na Východoslovenskej nížine (www.kcmap.sk, 2008).
 

     Z administratívneho hľadiska je región Medzibodrožie súčasťou Košického samosprávneho kraja a nachádza sa na južnej časti trebišovského okresu. Zahŕňa 34 obcí s počtom obyvateľov spolu 38 641 (rok 2001). Sú to Bačka, Bara, Bieľ, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobra, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Solnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svätá Mária, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín. Obce majú počet obyvateľov od 212 do 8 158. Najväčším mestom a zároveň prirodzeným organizačným a spoločenským centrom Medzibodrožia je mesto Kráľovský Chlmec s počtom obyvateľov 8158, ktoré bolo od roku 1920 do roku 1960 sídlom Medzibodrožského okresu.

 

     Povrch územia je prevažne rovinatý, avšak spestrujú ju nasledovné vyvýšeniny sopečného pôvodu: najvyššia Tarbucka s kótou 277 m.n.m., Chlmecké pahorky s kopcom Vysoká- 264 m.n.m., Veľký vrch nad Brehovom, Somotorská hora, ako aj pieskové priesypy a duny s výškou 10-15 m. „V južnej časti sa z okolitej roviny dosť výrazne vynímajú Zemplínske vrchy. Do pohoria hlboko zasahuje Černochovská priekopová prepadlina“. Na území Medzibodrožia, v katastri obce Borša, sa nachádza najnižšie položené miesto Slovenska s nadmorskou výškou 94 m.n.m.
 

     Podľa klimatickej klasifikácie patrí oblasť Medzibodrožia do teplej klimatickej oblasti, ktorá je charakterizovaná počtom letných dní (s max. teplotou vzduchu 25 ºC a viac) v roku vyšším ako 50. Najchladnejším mesiacom je január s teplotou -3,1 ºC. Ročná amplitúda teploty vzduchu je vysoká, presahuje 23 ºC. Svedčí to o vysokej miere kontinentality, najvyššej v rámci Slovenska. Priemerná ročná teplota 9,4 ºC poukazuje zároveň na najteplejšiu oblasť východoslovenského regiónu.
 

     Riečna sieť Medzibodrožia je súčasťou povodia Tisy. Osou je rieka Bodrog, tvorená sútokom Latorice a Ondavy, ktorý odvodňuje celú Východoslovenskú nížinu. Dĺžka jeho toku na Slovensku je cca 15 km. Rieka Tisa, ktorej tok na dĺžke cca 5 km predstavuje štátnu hranicu s Maďarskom, zanechala v pôvodnom korite na severozápade od svojho súčasného toku významnú sieť močiarov, známu pod menom Tice. Jeho pozostatkom je aj jazero Karčava pri obci Veľký Kamenec, tvoriaci tiež štátnu hranicu s Maďarskom.

 

     Na území Medzibodrožia sa vyskytuje celá škála rastlinných spoločenstiev, ako vodné, močiarne, pobrežné, lúčne a pasienkové, mäkké a tvrdé lužné lesy, dubohrabiny, agátové háje, krovinaté spoločenstvá, slanisté lúky, vegetácia pieskov, andezitov a ryolitov. Nachádza sa tu 227 rastlinných druhov, ktoré sú zaradené do zoznamu ohrozených taxónov flóry Slovenska, z ktorých 26 sa vyskytuje výhradne len v tomto región.

     V roku 1990 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Latorica za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany na Slovensku vzácnych a jedinečných vodných a mokraďných biotopov. V roku 1993 bola časť tohto územia zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL Latorica. Časť regiónu spadá aj do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - NATURA 2000. Okrem toho sa na území nachádzajú dve národné prírodné rezervácie a desať prírodných rezervácií, čo z hľadiska rozlohy územia predstavuje jednu z najvyšších koncentrácií siete chránených území na Slovensku.
 

     Faunu Medzibodrožia predstavujú zo skupiny bezstavovcov napr. pavúk sledič, koník stepný, z vodných mäkkýšov napr. korýtka, vodné slimáky, motýle a chrobáky. Z rýb sú to blatniak tmavý, kolok väčší, z obojživelníkov mlok obyčajný, z plazov korytnačka močiarna, jašterica obyčajná, volavka popolavá, z dravcov orol kráľovský. Zo spevavcov sa v regióne vyskytuje napr. penica jarabá, z cicavcov syseľ obyčajný. Počet ohrozených druhov živočíchov je tiež niekoľko sto, z ktorých možno spomenúť napríklad najväčšiu koncentráciu výskytu korytnačky močiarnej na Slovensku a faunu rýb.
 

     Región je tradičnou poľnohospodársko – pasienkársko - vinárskou oblasťou s minimálnym zastúpením priemyselnej činnosti.


 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2199344

Úvodná stránka