Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog - Tisa

I. Prírodovedná okružná trasa

 

    Východiskovým bodom je železničná stanica v Borši odkiaľ po štátnej ceste I/79 (3,5 km) sa dostaneme do obce Viničky. Pri Strede nad Bodrogom odbočíme zo spomínanej štátnej cesty na ľavobrežnú hrádzu rieky Bodrog a popri obci Somotor sa ťahá úsek 4 km úsek po hrádzi, kde pokračuje 1 km úsek po poľnej ceste (prerušená hrádza, pokračovanie prašnou poľnou cestou). Od obce Somotor- časť Véč pokračuje cesta po spevnenej asfaltovej ceste na hrádzi, až po Somotor – Nová Vieska (2 km úsek). Dostaneme sa do obce Svätá Mária, kde pokračujeme spevnenou prašnou hrádzou na úseku 2,5 km cez Mariánsky les (2 km). Cesta pokračuje popri obci Rad cez Puszta Eszenka 4 km, dojdeme po Zatínsky luh. Pri obci Zatín hrádza križuje bývalú hradskú s prievozom Boľ – Oborín (vpravo kaplnka a osamelý domček), po 15 km dojdeme k prečerpávacej stanici povodia Bodrogu a Hornádu (obmedzený priechod) a možnosť napojenia na podnikovú komunikáciu do obce Boľ. Nasledujú 2 km bezlesnej spevnenej hrádze, vojdúc do lesa je hrádza čiastočne prerušená na piesčitej prašnej ceste.
Po opustení lesa na oboch stranách sa nachádzajú pastviská a lúky ohraničené materiálovými jamami. Po 2 km je nutné prejsť vpravo na prašnú poľnú cestu, nakoľko koruna hrádze je postupne neschodná. Táto poľná cesta vyúsťuje popri služobných bytoch povodia Bodrogu a Hornádu na komunikáciu KSK II/555 smerom na Veľké Kapušany. Trasa križuje danú komunikáciu (možnosť stravovania v bufete pri moste), pokračuje po korune hrádze so sťaženými podmienkami (hlinený povrch) s prechodom cez les Ilhó. od cesty 1,5 km pokračujeme po kamenitej ceste v bezlesnom priestore v dĺžke 2,5 km. Potom hrádza zaúsťuje do Boťanského lesa – Dravý klin- a zhruba po 2 km sa napája sprava na spevnenú lesnú komunikáciu smerom na obec Boťany. Trasa pokračuje po korune hrádze s horšími zjazdnými podmienkami a po cca 1 km vľavo odbočuje poľná cesta smerom k dvom visutým mostom (1 lanový 2. kovový) cez rieku Latorica smerom na obec Ptrukša – napojenie.
Po hrádzi sa vrátime ku spevnenej lesnej komunikácii, pokračujeme smerom k obci Boťany, odtiaľ po novej spevnenej poľnej ceste sa dostaneme obce Čierna, kde sa nasmerujeme k pešiemu/cyklistickému prechodu cez železničnú trať, napájajúcu sa na III. triednu komunikáciu, smerujúcu k mestu Čierna nad Tisou, kde je možnosť výberu trasy smerom na Veľké a Malé Trakany, kde v dennej dobe od 7 do 19. hod. je možnosť prechodu do MR po korune hrádze starej Tisy – prístup na obce Zemplénagárd, Tuzsér, Révleányvár.
Ďalšia možnosť z mesta Čierna nad Tisou cez obec Biel a Dobrá na štátnu cestu I/79 smerom na Kráľovský Chlmec, kde je viacej možností výberu trasy. Mesto je uzlovým bodom viacerých cykloturistických trás :
- smerom na obec Pribeník možnosť priechodu cez štátnu hranicu SR/HU s napojením na obce - smerom na východ Dámoc a na západ Lácacséke.
- smerom na obce Malý Horeš, Veľký Horeš, Strážne, Veľký Kamenec, Streda nad Bodrogom, Viničky.

 I. - trasa: Veľká prírodovedná okružná trasa

1. Borša – kaštieľ Rákócziho
Renesačný hradný kaštieľ, pôvodne zo 16. storočia. Patril rodine Lorántffy, neskôr Rákóczi. Je známe známe, ako rodiska F. Rákócziho II. T.č. v rekonštrukcii. V objekte sú prístupné pamätné izby rodiny Rákóczi, galéria miestnych výtvarných umelcov a národopisná expozícia. Je miestom konania viacerých cyklických osláv. V blízkosti sa nachádza územie NATURA 2000 „Lesík pri Borši“, taktiež je možnosť plavby/člnkovania po hraničnom úseku rieky Bodrog, aj do Maďarska.

2. Viničky – most cez rieku Bodrog
Významný cestný most – technická kultúrna pamiatka - medzi obcami Viničky a Streda nad Bodrogom. Ponúka jedinečný pohľad na úsek rieky Bodrog (územie NATURA 2000), z panorámou južnej časti Zemplínskych vrchov, ako aj riečneho prístavu. Možné východisko viacerých peších a cyklistických túr.

3. Ladmovce – rieka Bodrog
Celý úsek rieky Bodrog je splavný, od vzniku, t.j. sútoku riek Latorica a Ondava, až po štátnu hranicu. Osobitne malebný je úsek pri Ladmovciach, kde sa rieka dotýka úpätia Zemplínskych vrchov, ako aj obytnej časti samotnej obce Ladmovce, kde sa nachádza aj nákladný riečny prístav.

4. Zatín – Pustá Eseňka
Zaujímavý úsek dolného toku Latorice, kde sa rieka osobitne hlboko zarezala do hlinito-piesčitého podložia. Je miestom pekného výhľadu na vrch pri Brehove s františkánskym kláštorom a Zemplínske vrchy. Slúži aj ako prírodné kúpalisko. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica, územím NATURA 2000 a Ramsar. Významné hniezdište brehule obyčajnej.

5. Leles – Latorický most
Tu sa stretáva ľavobrežná hrádza Latorice s cestou II. triedy. Most spája Medzibodrožie s Použím, kde sa nachádza aj bývalá hranica medzi stolicami Zemplín a Uh. V okolí množstvo zachovalých mŕtvych ramien a lužných lesov. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica, územím NATURA 2000 a Ramsar. Pri moste je možnosť občerstvenia a stravovania. Uzlový bod viacerých peších a cyklistických túr.

6. Boťany – visuté mosty nad Latoricou
V hornom – pohraničnom úseku rieky sa nachádzajú dva visuté mosty. Jeden je vyhotovený z káblov a vystužený drevom, druhý je celokovový. Spájajú obce Boťany a Ptrukša. Sú prístupné pre peších a cykloturistov. Ich význam spočíva v tom, že okrem cestného mostu pri Lelesi predstavujú jedinú možnosť prechodu medzi ľavo- a pravobrežnou hrádzou rieky, ktoré predstavujú možnosť peších a cyklistických okružných túr.

7. Malé Trakany – rieka Tisa
Mohutná nížinná rieka Tisa sa dotýka územia Slovenska v 5,5 kilometrovom hraničnom úseku, v blízkosti trojhraničia. Väčšinou prechádza lužnými lesmi alebo brehovými vŕbovými lemovými porastmi. Rieka je splavná a je miestom konania množstva vodných túr na kanoe a kajakoch. Miestami na piesčitých brehoch je možnosť kúpania sa v prírodných podmienkach. Tieto úseky sú prístupné bezprašnou spevnenou cestou od obce. Územie Ramsar.

8. Malý Horeš – Horešské lúky
Na juhozápadnom úpätí Chlmeckej pahorkatiny sa nachádza komplex pieskových dún, ktorý pozvoľne prechádza do zamokrených lúk. Predstavujú jedinečné nálezisko vzácnych druhov rastlín (poniklec maďarský a pestrastý, húseníkovec erukovolistý) a živočíchov. Významné sú aj z krajinárskeho hľadiska, ako jedno z málo zachovalých lúk na pieskoch. Horešské lúky sú prírodnou rezerváciou a územím NATURA 2000.

9. Strážne – Karča
Od obce Strážne, až po obec Veľký Kamenec sa tiahne najväčší zachovalý úsek bývalého koryta rieky Tisa v pohraničí. Predstavuje významný a cenný komplex vodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a je zaujímavú aj krajinárskeho hľadiska. Okrem vzácností pre záujemcov a prírodné hodnoty je tu možnosť rybolovu, člnkovania a obmedzenie a kúpania v prírode. Uvedený úsek je prístupný po asfaltovej komunikácii. V blízkosti je možnosť cestného prechodu do maďarskej obce Pácin.

10. Streda nad Bodrogom – Tajba + Tarbucka
Okolie Stredy nad Bodrogom patrí z hľadiska prírodných hodnôt medzi veľmi významné na Slovensku. Nachádza sa tu známa Národná prírodná rezervácia Tajba, ktorá je známa vzácnym vodným rastlinstvom a najmä ako jedno z posledných útočíšť korytnačky močiarnej. Na ním sa vypína komplex vyvýšenín Tarbucky, kde nájdeme vzácne biotopy na pieskoch a ryolitových skalách a z vrcholu sa ponúka jedinečný kruhový výhľad na Medzibodrožie, Zemplínske a Tokajské vrchy. Obe sú tiež územia NATURA 2000 v rámci CHKO Latorica.
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


English version
Magyar verzió

2200483

Úvodná stránka